Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  12191709_455179844690332_2341652846306569762_n.jpg 12190920_455179661357017_7023550442797380196_n.jpg 12187667_455180211356962_298174935037875196_n.jpg 12118667_455179591357024_1538552144997027570_n.jpg 12111968_455180118023638_5439371324867330927_n.jpg 12107962_455179954690321_4581672569471377405_n.jpg 12079558_455179558023694_6515985692023658994_n.jpg 12065559_455179481357035_8690201355844990516_n.jpg 12063778_455179454690371_3547094601678767196_n.jpg 12049690_455180164690300_3269543914408823717_n.jpg 11221511_455180071356976_6102363934991705072_n.jpg 11063768_455180104690306_2881177829436263675_n.jpg 11063671_455180194690297_7156866654086392749_n.jpg 10406806_455179988023651_683518156224958161_n.jpg 12243507_459153497626300_5645681835236479956_n.jpg 12239566_459153547626295_1272383937945784511_n.jpg 12235104_1489136708060226_1970428222576067665_n.jpg 12219610_459153480959635_7290460066063862925_n.jpg 12003883_459153460959637_2823660920012714739_n_1.jpg 12003883_459153460959637_2823660920012714739_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THỜI GIAN CHO TÌNH YÊU

  TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

  Xem báo) (Hỗ Trợ trực tuyến

  LIÊN KẾT WEBSITE

  ĐỒNG HỒ HOA SEN

  HỒ GƯƠM

  LỜI HAY-Ý ĐẸP

  ĐỒNG HỒ BỂ CÁ

  Chào mừng quý thầy cô đến với website của Nguyễn Công Minh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hệ thống hóa kiến thức hóa 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:42' 26-03-2013
  Dung lượng: 79.2 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người

  Tµi liÖu s¸ng t¹o ®¹t gi¶i ngµnh gi¸o dôc  HÖ thèng ho¸
  toµn bé kiÕn thøc líp 9

  
  Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÕ L©m
  Gi¸o viªn tr­êng THCS Phó L©m
  §¬n vÞ: HuyÖn Tiªn Du
  M· sè tµi liÖu: TLGD-BN003-TD002305


  Chøc n¨ng c¬ b¶n :
  HÖ thèng hãa kiÕn thøc, gióp häc sinh nhí nhanh, nhí s©u.
  So s¸nh, tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ c¸c kh¸i niÖm.
  §­a ra d­íi d¹ng c¸c c«ng thøc, s¬ ®å dÔ hiÓu, kÝch thÝch tÝnh tß mß, tù t×m hiÓu cña häc sinh.  Ngoµi ra cã thÓ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit yÕu
  Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu

  oxit
  axit
  baz¬
  muèi
  
  §Þnh nghÜa
  Lµ hîp chÊt cña oxi víi 1 nguyªn tè kh¸c
  Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm 1 hay nhiÒu nguyªn tö H liªn kÕt víi gèc axit
  Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm 1 nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm OH
  Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm kim lo¹i liªn kÕt víi gèc axit.
  
  CTHH
  Gäi nguyªn tè trong oxit lµ A ho¸ trÞ n. CTHH lµ:
  - A2On nÕu n lÎ
  - AOn/2 nÕu n ch½n
  Gäi gèc axit lµ B cã ho¸ trÞ n.
  CTHH lµ: HnB
  Gäi kim lo¹i lµ M cã ho¸ trÞ n
  CTHH lµ: M(OH)n
  Gäi kim lo¹i lµ M, gèc axit lµ B
  CTHH lµ: MxBy
  
  Tªn gäi
  Tªn oxit = Tªn nguyªn tè + oxit
  L­u ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña kim lo¹i khi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ.
  Khi phi kim cã nhiÒu ho¸ trÞ th× kÌm tiÕp ®Çu ng÷.
  - Axit kh«ng cã oxi: Axit + tªn phi kim + hidric
  - Axit cã Ýt oxi: Axit + tªn phi kim + ¬ (r¬)
  - Axit cã nhiÒu oxi: Axit + tªn phi kim + ic (ric)
  Tªn baz¬ = Tªn kim lo¹i + hidroxit
  L­u ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña kim lo¹i khi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ.
  Tªn muèi = tªn kim lo¹i + tªn gèc axit
  L­u ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña kim lo¹i khi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ.
  
  TCHH
  1. T¸c dông víi n­íc
  - Oxit axit t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dd Axit
  - Oxit baz¬ t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dd Baz¬
  2. Oxax + dd Baz¬ t¹o thµnh muèi vµ n­íc
  3. Oxbz + dd Axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc
  4. Oxax + Oxbz t¹o thµnh muèi
  1. Lµm quú tÝm ( ®á hång
  2. T¸c dông víi Baz¬ ( Muèi vµ n­íc
  3. T¸c dông víi oxit baz¬ ( muèi vµ n­íc
  4. T¸c dông víi kim lo¹i ( muèi vµ Hidro
  5. T¸c dông víi muèi ( muèi míi vµ axit míi
  1. T¸c dông víi axit ( muèi vµ n­íc
  2. dd KiÒm lµm ®æi mµu chÊt chØ thÞ
  - Lµm quú tÝm ( xanh
  - Lµm dd phenolphtalein kh«ng mµu ( hång
  3. dd KiÒm t¸c dông víi oxax ( muèi vµ n­íc
  4. dd KiÒm + dd muèi ( Muèi + Baz¬
  5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n ( oxit + n­íc
  1. T¸c dông víi axit ( muèi míi + axit míi
  2. dd muèi + dd KiÒm ( muèi míi + baz¬ míi
  3. dd muèi + Kim lo¹i ( Muèi míi + kim lo¹i míi
  4. dd muèi + dd muèi ( 2 muèi míi
  5. Mét sè muèi bÞ nhiÖt ph©n
  
  L­u ý
  - Oxit l­ìng tÝnh cã thÓ t¸c dông víi c¶ dd axit vµ dd kiÒm
  - HNO3, H2SO4 ®Æc cã c¸c tÝnh chÊt riªng
  - Baz¬ l­ìng tÝnh cã thÓ t¸c dông víi c¶ dd axit vµ dd kiÒm
  - Muèi axit cã thÓ ph¶n øng nh­ 1 axit
  
   TÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v« c¬

  Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
  C¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ th­êng gÆp
  4Al + 3O2 ( 2Al2O3
  CuO + H2 Cu + H2O
  Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
  S + O2 ( SO2
  CaO + H2O ( Ca(OH)2
  Cu(OH)2 CuO + H2O
  CaO + 2HCl ( CaCl2 + H2O
  CaO + CO2 ( CaCO3
  Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + 2NaOH
  NaOH + HCl ( NaCl + H2O
  2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O
  BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4( + 2NaCl
  SO3 + H2O ( H2SO4
  P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
  P2O5 + 6NaOH ( 2Na3PO4 + 3H2O
  N2O5 + Na2O ( 2NaNO3
  BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2HCl
  2HCl + Fe ( FeCl2 + H2
  2HCl + Ba(OH)2 ( BaCl2 + 2H2O
  6HCl + Fe2O3 ( 2FeCl3 + 3H2O
  2HCl + CaCO3 ( CaCl2 + 2H2O

  ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬


  `

  TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i

  D·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i.
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  (Khi Nµo May Aã Z¸p S¾t Ph¶i Hái Cóc B¹c Vµng)
  ý nghÜa:
  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  + O2: nhiÖt ®é th­êng ë nhiÖt ®é cao Khã ph¶n øng

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  T¸c dông víi n­íc Kh«ng t¸c dông víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  T¸c dông víi c¸c axit th«ng th­êng gi¶i phãng Hidro Kh«ng t¸c dông.

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  Kim lo¹i ®øng tr­íc ®Èy kim lo¹i ®øng sau ra khái muèi

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  H2, CO kh«ng khö ®­îc oxit khö ®­îc oxit c¸c kim lo¹i nµy ë nhiÖt ®é cao

  Chó ý:
  C¸c kim lo¹i ®øng tr­íc Mg ph¶n øng víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng t¹o thµnh dd KiÒm vµ gi¶i phãng khÝ Hidro.
  Trõ Au vµ Pt, c¸c kim lo¹i kh¸c ®Òu cã thÓ t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nh­ng kh«ng gi¶i phãng Hidro.


  So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m vµ s¾t
  * Gièng:
  - §Òu cã c¸c tÝnh chÊt chung cña kim lo¹i.
  - §Òu kh«ng t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nguéi
  * Kh¸c:
  TÝnh chÊt
  Al (NTK = 27)
  Fe (NTK = 56)
  
  TÝnh chÊt
  vËt lý
  - Kim lo¹i mµu tr¾ng, cã ¸nh kim, nhÑ, dÉn ®iÖn nhiÖt tèt.

  - t0nc = 6600C
  - Lµ kim lo¹i nhÑ, dÔ d¸t máng, dÎo.
  - Kim lo¹i mµu tr¾ng x¸m, cã ¸nh kim, dÉn ®iÖn nhiÖt kÐm h¬n Nh«m.
  - t0nc = 15390C
  - Lµ kim lo¹i nÆng, dÎo nªn dÔ rÌn.
  
  T¸c dông víi
  phi kim
  2Al + 3Cl2 2AlCl3
  2Al + 3S Al2S3
  2Fe + 3Cl2 2FeCl3
  Fe + S FeS
  
  T¸c dông víi
  axit
  2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2
  Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2
  
  T¸c dông víi
  dd muèi
  2Al + 3FeSO4 ( Al2(SO4)3 + 3Fe
  Fe + 2AgNO3 ( Fe(NO3)2 + 2Ag
  
  T¸c dông víi
  dd KiÒm
  2Al + 2NaOH + H2O
  ( 2NaAlO2 + 3H2
  Kh«ng ph¶n øng
  
  Hîp chÊt
  - Al2O3 cã tÝnh l­ìng tÝnh
  Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O
  Al2O3+ 2NaOH(2NaAlO2 + H2O
  - Al(OH)3 kÕt tña d¹ng keo, lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh

  - FeO, Fe2O3 vµ Fe3O4 ®Òu lµ c¸c oxit baz¬

  Fe(OH)2 mµu tr¾ng xanh
  Fe(OH)3 mµu n©u ®á
  
  KÕt luËn
  - Nh«m lµ kim lo¹i l­ìng tÝnh, cã thÓ t¸c dông víi c¶ dd Axit vµ dd KiÒm. Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, Nh«m thÓ hiÖn ho¸ trÞ III
  - S¾t thÓ hiÖn 2 ho¸ trÞ: II, III
  + T¸c dông víi axit th«ng th­êng, víi phi kim yÕu, víi dd muèi: II
  + T¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng, dd HNO3, víi phi kim m¹nh: III
  
  
  Gang vµ thÐp

  Gang
  ThÐp
  
  §/N
  - Gang lµ hîp kim cña S¾t víi Cacbon vµ 1 sè nguyªn tè kh¸c nh­ Mn, Si, S… (%C=2(5%)
  - ThÐp lµ hîp kim cña S¾t víi Cacbon vµ 1 sè nguyªn tè kh¸c (%C<2%)
  
  S¶n xuÊt
  C + O2 CO2
  CO2 + C 2CO
  3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2
  4CO + Fe3O4 3Fe + 4CO2
  CaO + SiO2 CaSiO3
  2Fe + O2 2FeO
  FeO + C Fe + CO
  FeO + Mn Fe + MnO
  2FeO + Si 2Fe + SiO2
  
  TÝnh chÊt
  Cøng, gißn…
  Cøng, ®µn håi…
  
  
  tÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim.
  Hîp chÊt
  Metan
  Etilen
  Axetilen
  Benzen
  
  CTPT. PTK
  CH4 = 16
  C2H4 = 28
  C2H2 = 26
  C6H6 = 78
  
  C«ng thøc cÊu t¹o
  
  Liªn kÕt ®¬n
  
  Liªn kÕt ®«i gåm 1 liªn kÕt bÒn vµ 1 liªn kÕt kÐm bÒn
  

  Liªn kÕt ba gåm 1 liªn kÕt bÒn vµ 2 liªn kÕt kÐm bÒn
  
  3lk ®«i vµ 3lk ®¬n xen kÏ trong vßng 6 c¹nh ®Òu
  
  Tr¹ng th¸i
  KhÝ
  Láng
  
  TÝnh chÊt vËt lý
  Kh«ng mµu, kh«ng mïi, Ýt tan trong n­íc, nhÑ h¬n kh«ng khÝ.
  Kh«ng mµu, kh«ng tan trong n­íc, nhÑ h¬n n­íc, hoµ tan nhiÒu chÊt, ®éc
  
  TÝnh chÊt ho¸ häc
  - Gièng nhau
  Cã ph¶n øng ch¸y sinh ra CO2 vµ H2O
  CH4 + 2O2 ( CO2 + 2H2O
  C2H4 + 3O2 ( 2CO2 + 2H2O
  
  2C2H2 + 5O2 ( 4CO2 + 2H2O
  2C6H6 + 15O2 ( 12CO2 + 6H2O
  
  - Kh¸c nhau
  ChØ tham gia ph¶n øng thÕ
  CH4 + Cl2 
  CH3Cl + HCl
  Cã ph¶n øng céng
  C2H4 + Br2 ( C2H4Br2
  C2H4 + H2 C2H6
  C2H4 + H2O ( C2H5OH
  Cã ph¶n øng céng
  C2H2 + Br2 ( C2H2Br2
  C2H2 + Br2 ( C2H2Br4

  Võa cã ph¶n øng thÕ vµ ph¶n øng céng (khã)
  C6H6 + Br2 
  C6H5Br + HBr
  C6H6 + Cl2 
  C6H6Cl6
  
  øng dông
  Lµm nhiªn liÖu, nguyªn liÖu trong ®êi sèng vµ trong c«ng nghiÖp
  Lµm nguyªn liÖu ®iÒu chÕ nhùa PE, r­îu Etylic, Axit Axetic, kÝch thÝch qu¶ chÝn.
  Lµm nhiªn liÖu hµn x×, th¾p s¸ng, lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt PVC, cao su …
  Lµm dung m«i, diÒu chÕ thuèc nhuém, d­îc phÈm, thuèc BVTV…
  
  §iÒu chÕ
  Cã trong khÝ thiªn nhiªn, khÝ ®ång hµnh, khÝ bïn ao.
  Sp chÕ ho¸ dÇu má, sinh ra khi qu¶ chÝn
  C2H5OH 
  C2H4 + H2O
  Cho ®Êt ®Ìn + n­íc, sp chÕ ho¸ dÇu má
  CaC2 + H2O (
  C2H2 + Ca(OH)2
  S¶n phÈm ch­ng nhùa than ®¸.
  
  NhËn biÕt
  Kh«g lµm mÊt mµu dd Br2
  Lµm mÊt mµu Clo ngoµi as
  Lµm mÊt mµu dung dÞch Brom
  Lµm mÊt mµu dung dÞch Brom nhiÒu h¬n Etilen
  Ko lµm mÊt mµu dd Brom
  Ko tan trong n­íc
  
  
  r­îu Etylic
  Axit Axetic
  
  C«ng thøc
  CTPT: C2H6O
  CTCT: CH3 – CH2 – OH 

  CTPT: C2H4O2
  CTCT: CH3 – CH2 – COOH 

  
  TÝnh chÊt vËt lý
  Lµ chÊt láng, kh«ng mµu, dÔ tan vµ tan nhiÒu trong n­íc.
  
  
  S«i ë 78,30C, nhÑ h¬n n­íc, hoµ tan ®­îc nhiÒu chÊt nh­ Iot, Benzen…
  S«i ë 1180C, cã vÞ chua (dd Ace 2-5% lµm giÊm ¨n)
  
  TÝnh chÊt ho¸ häc.
  Ph¶n øng víi Na:
  2C2H5OH + 2Na ( 2C2H5ONa + H2 2CH3COOH + 2Na ( 2CH3COONa + H2
  R­îu Etylic t¸c dông víi axit axetic t¹o thµnh este Etyl Axetat
  CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
  
  
  Ch¸y víi ngän löa mµu xanh, to¶ nhiÒu nhiÖt
  C2H6O + 3O2 ( 2CO2 + 3H2O
  BÞ OXH trong kk cã men xóc t¸c
  C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
  - Mang ®ñ tÝnh chÊt cña axit: Lµm ®á quú tÝm, t¸c dông víi kim lo¹i tr­íc H, víi baz¬, oxit baz¬, dd muèi
  2CH3COOH + Mg ( (CH3COO)2Mg + H2
  CH3COOH + NaOH ( CH3COONa + H2O
  
  øng dông
  Dïng lµm nhiªn liÖu, dung m«i pha s¬n, chÕ r­îu bia, d­îc phÈm, ®iÒu chÕ axit axetic vµ cao su…
  Dïng ®Ó pha giÊm ¨n, s¶n xuÊt chÊt dÎo, thuèc nhuém, d­îc phÈm, t¬…
  
  §iÒu chÕ
  B»ng ph­¬ng ph¸p lªn men tinh bét hoÆc ®­êng
  C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
  HoÆc cho Etilen hîp n­íc
  C2H4 + H2O C2H5OH
  Lªn men dd r­îu nh¹t
  C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
  Trong PTN:
  2CH3COONa + H2SO4 ( 2CH3COOH + Na2SO4
  
  


  glucoz¬
  saccaroz¬
  tinh bét vµ xenluloz¬
  
  C«ng thøc ph©n tö
  C6H12O6
  C12H22O11
  (C6H10O5)n Tinh bét: n ( 1200 – 6000
  Xenluloz¬: n ( 10000 – 14000
  
  Tr¹ng th¸i
  TÝnh chÊt vËt lý
  ChÊt kÕt tinh, kh«ng mµu, vÞ ngät, dÔ tan trong n­íc
  ChÊt kÕt tinh, kh«ng mµu, vÞ ngät s¾c, dÔ tan trong n­íc, tan nhiÒu trong n­íc nãng
  Lµ chÊt r¾n tr¾ng. Tinh bét tan ®­îc trong n­íc nãng ( hå tinh bét. Xenluloz¬ kh«ng tan trong n­íc kÓ c¶ ®un nãng
  
  TÝnh chÊt ho¸ häc quan träng
  Ph¶n øng tr¸ng g­¬ng
  C6H12O6 + Ag2O (
  C6H12O7 + 2Ag

  Thuû ph©n khi ®un nãng trong dd axit lo·ng
  C12H22O11 + H2O 
  C6H12O6 + C6H12O6
  glucoz¬ fructoz¬
  Thuû ph©n khi ®un nãng trong
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  XẾP KIM CƯƠNG